Frau Ernestine Zodl, 15.3.2017 15:00, Begräbnis Wallfahrtskirche Thenneberg Thenneberg